Объявление о проведении закупа лекарственного средств

способом запроса ценовых предложений

            ШЖҚ «Облыстық туберкулезге қарсы диспансері» МКК-ны БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық туберкулезге қарсы диспансері» МКК үшін дәрілік заттарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарлайды. Сатып алуға бөлінген сома – 68 400 (алпыс сегіз мың төрт жүз) теңге 00тиын. Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, көлемдері және жеткізу шарттары, бағасы және сомасы, толық және нақты ерекшеліктері № 1 қосымшада көрсетілген.

Тауар БҚО, Орал қаласы, С.Тюленин көш., 51, БҚО әкімдігі ДСБ ШЖҚ «Облыстық туберкулезге қарсы» МКК-на жеткізілуі тиіс.

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысының (Қағида) № 3-тарауында көрсетілген  біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға қатысуға жол беріледі. Баға ұсыныстары бар пакетті - 2019 жылдың 04-маусымы сағат 10.00-ге дейінгі мерзімде мына мекен-жай бойынша: БҚО, Орал қаласы, С.Тюленина,51 ұсыну қажет.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(7112)25-01-20.

            ГКП ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата  ЗКО объявляет о проведении закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений для ГКП ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» УЗ акимата ЗКО. Выделенная сумма для закупки –  68 400 (шестьдесят восем тысяч четыреста) тенге 00 тиын. Полный перечень закупаемых товаров, объемы, срок  и условия поставки, цена и суммы и подробная спецификация указаны в приложении № 1.

            Товар должен быть поставлен – ЗКО, г. Уральск, ул. С.Тюленина 51, ГКП ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» УЗ акимата ЗКО.

            К закупу  допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе №3  Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» октября 2009 года № 1729 (Правила).

Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов 04 июня 2019 года. РК, ЗКО, г. Уральск, ул. С.Тюленина,51. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7112)25-01-20.


Дата:  27.05.2019г.

 

Приложение № 1

  1. Наименование:

№ лота

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

цена

сумма

Условия поставки

1

Водорода перекись медицинская 30%

килограмм

114

600,00

68 400,00

Согласно графику поставки

 

  1. Краткая характеристика: лекарственные средства.
  2. Сумма, выделенная для закупа: 68 400 (шестьдесят восемь тысяч четыреста) тенге 00 тиын.
  3. Условия поставки: DDР, доставка за счет средств поставщика.
  4. Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по заявке заказчика.

Срок начала представления заявок: 27.05.2019года.

Окончательный срок представления заявок: 04.06.2019 года.

Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 04.06.2019 года 1100часов.

Дополнительную информацию и  справки можно получить по телефону:  8/7112/ 25-01-20, место поставки: г Уральск, ул С.Тюленина, 51.

 

 

 

Дата:  27.05.2019г.